Тетяна Уманець

Професорка, доктор економічних наук Тетяна Уманець є завідувачкою відділу ДУ «ІРЕЕД НАН України». Вона досліджує питання сталого розвитку регіональних економічних систем в контексті соціально-економічного розвитку територій, економічної самодостатності регіонів та спроможних територіальних громад, подолання диспропорцій у розвитку продуктивних сил, технологічного підприємництва, інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу, адаптивного управління бізнес-процесами в умовах цифровізації економіки України.  Вона є автором більш ніж 350 особистих та колективних наукових праць, у тому числі 16 монографій (15 в співавторстві), 13 навчальних посібників (2-особистих) з грифом МОН України. Має наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН. 

Тетяна є академіком Академії економічних наук України; нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

ukУкраїнська